* نقره کشوری کامپیوتر 
* نویسنده ی کتاب ترکیبیات

* دبیر به نام مدارس انرژی اتمی، حلی ، فرزانگان ، طباطبایی و …

*طلای کشوری و جهانی ریاضی
*طلای المپیاد دانشجویی ریاضی
*مدرس مدارس حلی ۱، انرژی اتمی و دیگر مدارس تهران و شهرستان ها
 
*نقره کشوری کامپیوتر
*مسئول المپیاد کامپیوتر مدرسه انرژی اتمی
*عضو کمیته ملی المپیاد کامپیوتر باشگاه دانش پژوهان جوان
*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
دو طلای کشوری ریاضی
نقره جهانی ریاضی
مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
*طلای کشوری کامپیوتر
*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
* نقره کشوری ریاضی
*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها