مرحله اول

کتاب های مربوط به اطلاعات عمومی نجومی مانند نجوم دینامیکی ( نشر دانشگاهی ) نجوم به زبان ساده ( انتشارات گیتاشناسی ) و جداول آسمان

گرچه عموما این اطلاعات برای قبولی در مرحله ی اول کافی است ولی برای احتیاط می توان سرفصل هایی را که برای قبولی مرحله ی دوم الزامی است را تا حدی مطالعه کرد.

مرحله دوم

۱۰ فصل اول کتاب introduction to modern astrophysics به انضمام فصول ۱۱ و ۲۴
فصول ۱و ۲ و ۳ و۶ کتاب اسمارت
فصول۹ و ۶ کتاب آشنایی با مکانیک کلپنر ( البته مطالعه ی فصول ۱ تا ۵ از این کتب برای فهم مطالب بعدی توصیه می شود )
فصول ۲۹ و ۳۰ کتاب introduction to modern astrophysics