*نقره کشوری نجوم
*سرگروه المپیاد نجوم حلی و فرزانگان ۱ و ۲
*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*مدال طلای کشوری سال ۱۳۹۰
*برنز جهانی سال ۲۰۱۲ برزیل 
*سابقه تدریس مدارس علامه حلی۱ و ۲-علامه طباطبایی- فرزانگان ۱، ۲ و۳ – علامه حلی ۳ و سایر مدارس برتر تهران و شهرستان ها
 

*طلای۹۴
*نقره جهانی ۲۰۱۶
*مدرس مدارس انرژی اتمی و سلام و علامه طباطبایی و سایر مدارس برتر تهران و شهرستان ها