۱- ریاضی:

 • مشتق و انتگرال، گرادیان، دیورژانس و کرل

( حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس- انتشارات مرکز نشر دانشگاهی)

 • حل معادله ی دیفرانسیل مرتبه ی اول با ضرایب ثابت، حل اختلالی معادلات دیفرانسیل و حل اختلالی مسائل

( تقریب و اختلال در مکانیک مظفری )

نکته: دانستن این مباحث ریاضی بیشتر جهت بهره بری در مرحله ی دوم می باشد.

۲- مکانیک:

مرحله ی اول:

 • بردار ها و مکانیک
 • قوانین نیوتون، مبانی مکانیک نیوتونی
 • تکانه
 • کار و انرژی

(کتاب آموزش و پرورش دوم دبیرستان و پیش دانشگاهی، فصول مربوط به مکانیک، فیزیک هالیدی جلد اول، آشنایی با مکانیک کلپنر- انتشارات مرکز نشر دانشگاهی)

مرحله ی دوم:

 • تکانه ی زاویه ای و محور دوران ثابت
 • سیستم های نالخت و نیرو های مجازی

(آشنایی با مکانیک کلپنر- انتشارات مرکز نشر دانشگاهی )

۳- الکتریسیته و مغناطیس:

مرحله ی اول و دوم :

 • الکترو استاتیک
 • مغناطوستاتیک
 • الکترودینامیک

مرحله ی سوم:

 • میدان مغناطیسی در ماده
 • میدان الکتریکی در ماده
 • تکنیک های خاص

( کتاب آموزش و پرورش سوم دبیرستان، فیزیک هالیدی جلد دوم، آشنایی با الکترودینامیک گریفیث)

 ۴- ترمودینامیک و سیالات:

مرحله ی ۱ و ۲:

 • انتقال حرارت
 • قانون گاز ها
 • استاتیک شاره ها
 • دینامیک شاره ها

( کتاب آموزش و پرورش دوم سوم دبیرستان، فیزیک هالیدی جلد سوم، الفبای حرارت و سیالات- انتشارات دانش پژوهان جوان)

۵- اپتیک و نور هندسی:

تمامی فصول کتاب الفبای نور هندسی- انتشارات دانش پژوهان جوان

۶- مدار:

(کتاب آموزش و پروش سوم دبیرستان، فیزیک هالیدی جلد دوم)

۷- موج:

 • موج مکانیکی

( فیزیک هالیدی جلد سوم، آشنایی با دینامیک ذرات و سیستم ها ماریون- انتشارات مرکز نشر دانشگاهی)

۸- فيزيك جديد:

 • پدیده ی فوتو الکتریک
 • انرژی لایه های اتم
 • گذار الکترون بین لایه ها

( کتاب آموزش و پرورش پیش دانشگاهی، آشنایی با فیزیک جدید کرین- انتشارات مرکز نشد دانشگاهی )

 

حل مسئله:

 • مسائل سال های گذشته ی المپیاد
 • ایرودوف
 • مسائل برگزیده ی فیزیک آپتیتیود- انتشارات باشگاه دانش پژوهان جوان

دوره ی درسی فیزیک- انتشارات فاطمی