* طلای یک کشوری فیزیک 
* نقره جهانی فیزیک 
* برنز کشوری نجوم 
* نفر اول مسابقات فیزیک دانان جوانان ایران
* کاپیتان تیم ملی فیزیک دانان جوان ایران در مسابقات جهانی
* مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
* نقره کشوری فیزیک 
* نویسنده ی کتاب های المپیاد فیزیک
* مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

*طلای کشوری فیزيک
*عضو کمیته ی مدرسین و طراحین سوال باشگاه دانش پژوهان جوان
*مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* طلای کشوری فیزیک
* مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
* عضو کمیته ی مدرسین و طراحین سوال باشگاه دانش پژوهان جوان
* طلای کشوری فیزیک
* مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
* طلای کشوری فیزیک
* برنز جهانی فیزیک
* مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
*طلای کشوری فیزیک
*طلای جهانی فیزیک
*مدرس المپیاد فیزیک در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
* طلای کشوری فیزیک
*طلای جهانی فیزیک 
*مدرس مدارس انرژی اتمی،علامه طباطبایی،سلام و سایر مدارس برتر تهران و شهرستان ها