* نویسنده ی کتاب ترکیبیات
* دکترای ریاضی (ترکیبیات) از دانشگاه شریف
* دبیر با سابقه ی دبیرستان های انرژی اتمی، علامه حلی ، علامه طباطبایی ، فرزانگان و …

* دکترای ریاضی از دانشگاه شریف
* پژوهش گر مهمان در دانشگاه ایلینویز آمریکا
* طراح سوال المپیاد جهانی ریاضی
* مدرس دوره ی طلاهای باشگاه دانش پژوهان جوان
*دبیر با تجربه ی مدارس برتر تهران و شهرستان ها
* نویسنده ی کتب مرجع المپیاد ریاضی
* ریاست سابق باشگاه دانش پژوهان جوان و مشاور وزیر
* طلای کشوری ریاضی
* دبیر با سابقه ی دبیرستان های انرژی اتمی، علامه حلی ، علامه طباطبایی ، فرزانگان و …
*مدرس المپیاد ریاضی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* طلای کشوری ریاضی
* نقره جهانی ریاضی
* مدرس المپیاد ریاضی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
*طلای کشوری و جهانی ریاضی
*طلای المپیاد دانشجویی ریاضی
*مدرس مدارس حلی ۱، انرژی اتمی و دیگر مدارس تهران و شهرستان ها
* دو نقره ی ریاضی کشوری
* مدرس المپیاد ریاضی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
*طلای کشوری ریاضی
*برنز کشوری کامپیوتر
*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها و باشگاه دانش پژوهان جوان
*دو طلای جهانی ریاضی
*دو طلای کشوری ریاضی
*مدرس مدارس فرزانگان۱ و ۲ و سایر مدارس برتر تهران و شهرستان ها
*نقره کشوری ریاضی
*طراح سوال المپیاد هندسه
*طراح سوال در باشگاه دانش پژوهان جوان
*مدرس المپیاد ریاضی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
 *نقره کشوری ۹۲
*طلای کشوری ۹۳ 
*مدرس مدارس سلام و فرزانگان و انرژی اتمی و سایر مدارس برتر تهران و شهرستانها
*مدال طلای کشوری و جهانی
*کسب نمره کامل المپیاد هندسه در دو مرتبه
*طراح سوال مرحله ۲
*مسئول هندسه باشگاه دانش پژوهان جوان
*مسئول هندسه تیم المپیاد جهانی سال ۲۰۱۷
*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
 *نقره کشوری ریاضی
* مدرس مدارس فرزانگان  ۱ و ۲ و دیگر مدارس برتر تهران و شهرستان ها

* دو طلای کشوری ریاضی
*نقره جهانی ریاضی
*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها