مشاوره هوشمند زیست

مشاوره آنلاین زیست

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

سوال ها از این جا به بعد یه ذره تخصصی تره!

سوالات پیش نیاز شیمی

  • کاملا مسلطم
  • تا حدی بلدم
  • مطمئن نیستم چقدر بلدم
  • خیلی کم بلدم
  • اصلا بلد نیستم
1. با مدل های اتمی(مدل اتمی دالتون، رادرفورد، بور و شرودینگر) آشنا هستی؟*
2. جدول تناوبی میدونی چیه و چه کاربردی داره؟*
3. ترکیبات یونی میدونی چین و چجوری نامگذاری میشن؟*
4. پیوند کوالانسی میدونی چیه و ساختار لوئیس بکشی ؟*
5. ترکیبات آلی میدونی چیان و گروه های عاملی چه ویژگی به مواد میده؟*
6. بلدی واکنش های شیمیایی رو موازنه کنی و محاسبات استوکیومتری رو انجام بدی؟*
7. قوانین ترمودینامیک میدونی چیه و آنتروپی و آنتالپی میدونی چه کاربردی داره؟*
8. غلظت های مختلف و کاربردهاشون توی استوکیومتری رو بلدی؟*
9. سرعت واکنش میدونی چیه و نعادله سرعت چجوری به حساب میاد؟*
10. سامانه تعادلی میدونی چیه و چجوری از رابطه سرعت تعادل استفاده کنیم؟*
11. بلدی مسئله های مربوط به Ph رو حل کنی؟*
12. محلول بافر میدونی چیه و چه کاربردی داره؟*
13. واکنش های اکسایش کاهش میدونی چین؟*

سوالات پیش نیاز ریاضی

  • کاملا مسلطم
  • تا حدی بلدم
  • مطمئن نیستم چقدر بلدم
  • خیلی کم بلدم
  • اصلا بلد نیستم
1. ریاضیات دوره اول رو خوندی؟*
2. توزیع دو جمله ای میدونی چیه؟*
3. با توزیع هندسی آشنا هستی؟*
4. میدونی جایگشت چیه و چه کاربردی داره؟*
5. تابع میدونی چیه و چه کاربردی داره؟*
6. مشتق و انتگرال میدونی چرا اصلا استفاده میشن؟*
7. احتمال رو میدونی چیه و چجوری احتمال یه پدیده رو حساب کنی؟*
8. شمارش حالت های یک پدیده رو بلدی انجام بدی؟*