*مدال طلای کشوری
*مدال نقره جهاني ٢٠٠٨
*دو مدال طلا دانشجويي٨٩و٩١
*رتبه ١ كارشناسي ارشد ٩١
*فارغ التحصيل دكتري داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران
*مسئول گروه المپیاد شیمی
*مدرس مدارس  فرزانگان۴،۱ ،علامه حلی ۳،۱ و سایرمدارس برترتهران و شهرستان ها

*طلای کشوری شیمی
*نقره جهانی شیمی
*دانشجوی پزشکی علوم پزشکی تهران
*مدرس  بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* طلای یک کشوری شیمی
* نقره جهانی شیمی
* مدرس المپیاد شیمی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها

* نقره ی کشوری شیمی
* مدرس المپیاد شیمی در بهترین مدارس تهران و شهرستان ها
* پژوهش گر برتر دانشگاه صنعتی شریف
* لیسانس شیمی و فیزیک از دانشگاه شریف
* فوق لیسانس شیمی پلیمر از دانشگاه Carnegie mellon آمریکا
 

*نقره کشوری شیمی
*دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

*مدرس بهترین مدارس تهران و شهرستان ها


*طلای کشوری ۹۵
*طلای جهانی ۲۰۱۷
*مدرس مدارس انرژی اتمی ، حلی ، فرزانگان ، سلام و سایر مدارس برتر تهران و شهرستان ها
* نقره کشوری شیمی
*طلای کشوری شیمی
*مدرس سلام و انرژی اتمی و بهترین  مدارس تهران و شهرستان ها